Anmälan & villkor

Nordisk Strikkesymposium 2022 - Från nöd till lust - Gavstrik i samarbete med Billströmska Folkhögskolan

Viktiga datum
26 januari, 2022 – Anmälan öppnar kl 09:00
Antagning meddelas från 15 februari
Därefter sker löpandende antagning om platser finns kvar. 
______________________________________________________
Anmälan

OBS! Vi har fått in många anmälningar och vi återkommer så snart som möjligt till dig med information om du har fått en plats på symposiet eller en reservplats. 

Vid anmälan väljer du workshops ur två olika grupper, Grupp A och Grupp B. Du kan se grupperna om du följer länkarna nedan. 

Anmälan är nu stängd

 

Se valbara workshops grupp A

Se valbara workshops grupp B

Deltagaravgiften är SEK 10300 svenska kronor inkl. moms per person i enkelrum.  Medlemmar i Gavstrik har förtur till Sticksymposiet.  På anmälningsformuläret finns möjligheter ange önskemål om tillgänglighet och andra behov kring boendet. 
 
Anmälan till enstaka workshops eller föreläsningar
När antagningarna till symposiet är klara och  kan det finnas platser kvar på någon workshop eller föredrag. De kan då komma att erbjudas.  Mer information om detta kommer senare i vår. 
 
I avgiften ingår:
- deltagande vid föredrag och workshops samt eventuellt material
- frukost, kaffe, lunch och middag från måndag till lördag, under söndag 28 juni ingår frukost. 
- logi i enkelrum (handduk samt sängkläder ingår)
- utflykter och studiebesök  inklusive entreavgifter
- kvällsarrangemang 
 
Om du har behov av att anlända redan söndagen den 26 juni finns en begränsad möjlighet att göra detta. Skolan är stängd över midsommarhelgen  men några rum finns tillgängliga för oss. Du uppger detta när du anmäler dig och en separat kostnad för detta tillkommer. Kostnad  600 kr per person inkl frukost.  Vi kan erbjuda detta i mån av plats.
 
Information om boende 
 Alla rum har egen toalett och dusch. Sängkläder och handduk ingår. Du har även tillgång till strykjärn, välutrustade kök, och trivsamma vardagsrum med TV.
 
Betalning
Avgiften faktureras till angiven adress i anmälan under mars-april månad. Priserna är i svenska kronor och faktureras inkl. moms. Betalningsvillkor är 30 dagar. Kommer inte anmälningsavgiften in i tid förlorar du din plats. Betalningen skall dock vara oss tillhanda senast det datum som fakturan visar.
 
Integritetspolicy
Vi värnar om att skydda din personliga integritet. De uppgifter vi ber dig om i anmälan är uppgifter vi behöver för att kunna genomföra symposiet, logistiken etc. på korrekt sätt. Vi kommer inte att dela någon information vidare till tredje part. Vi får inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande, genom att ni bekräftar och klickar på knappen ”Jag godkänner och har läst integritetspolicyn” i våra anmälningsformulär godkänner du att vi lagrar dina uppgifter enligt symposiets integritetspolicy. Billströmska Folkhögskola och Nordiskt Strikkesymposium 2022 är gemensamt personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

______________________________________________________
Enrollment & Conditions

Please note- There are many enrollments and we will be back to you as soon as possible to inform you if you have place in the symposium or if you are on the  waiting list. 

Nordisk Strikkesymposium 2022 - For worse or better - Gavstrik in cooperation with Billströmska Folkhögskolan/Community college
Important Dates
January 26, 2022 – Enrollment opens at 09:00 CET
Admission will be announced from the 15th of February
Thereafter there is ongoing admission if there are vacancies
______________________________________________________

Enrollment
The enrollment fee is SEK 10300 incl. taxes per person in a single room. Members of Gavstrik have priority to the Nordic knitting symposium. On the enrollment form you can state any wishes concerning accessibility and other needs that concern living arrangements.
Enrollment in workshops or lectures
When admissions to the symposium are complete there might be seats still available at some workshop or lecture. These seats will be open for booking. More information about this will be presented later this spring.

Included in the admission fee:
- Participation at lectures and workshops as well as any material needed
- breakfast, coffee, lunch and dinner from Monday to Saturday, on Sunday the 28th of June breakfast is included.
- Single room (towels and beddings are included)
- Excursions and study visits including entrance fees
- Evening activities

If you need to arrive on Sunday, June 26th, there is a restricted possibility to do so. The school is closed over the midsummer weekend however there are a few rooms available to us. If you want to arrive earlier, let us know when you sign up. There will be a separate charge of 600 SEK for the additional night (including breakfast). This offer is limited by the available rooms.

Information about the rooms
All rooms have their own toilet and shower. Beddings and towels are included. You also have access to an iron, a well equipped kitchen, and a comfortable living room with TV.

Payment
The fee is billed to the address in the enrollment form during March-April. The prices are in Swedish kronor including taxes. The payment terms are 30 days. If the enrollment fee is not paid on time you will loose your place at the Symposium. Payment shall be in our account at the date on the bill, at the latest.

Integrity and privacy policy
We care about your personal integrity. The information we ask for in the enrollment form are needed to carry out the logistics of the Symposium. We will not share any information to a third party. We cannot register any information without your consent. By clicking the button “I approve and have read the integrity policy” in our enrollment form, you consent to the registration of your details according to the integrity policy of the Nordic Knitting Symposium. Billströmska Folkhögskolan and the Nordic Knitting Symposium 2022 have a joint responsibility for the treatment of your personal information.